English صفخه اصلی
Image stocks
Image mapna
Image stocks
Image mapna

دوره کارآموزی در گروه مپنا
از تیر ماه تا شهریور 1393
بازار بورس 
از سال 94